Vyberte si kurzy němčiny na míru


Vedle angliÄtiny patří nÄ›mÄina k cizím jazykům, které se uÄíme nejÄastÄ›ji. Je to vcelku pochopitelné, protože je to jazyk naÅ¡ich sousedů a kontakty se sousedy máme vždycky ÄastÄ›jší. KromÄ› důvodů ryze osobních to můžou být i důvody pracovní, které nás pÅ™ivedou na myÅ¡lenku zaÄít se uÄit nÄ›mecky. Pokud tedy si s touto myÅ¡lenkou vážnÄ› pohráváte, a to z jakýchkoliv důvodů, tak se vám nabízí výuka nÄ›mÄiny na jazykové Å¡kole Berlitz. V jejích centrech v Praze a v BrnÄ› si můžete vytvoÅ™it kurzy doslova na míru. Vybrat si můžete kurzy individuální, skupinové, on-line, virtuální třídu, firemní vzdÄ›lávání i pobyt v zahraniÄí. Vybírat byste mÄ›li pÅ™edevším podle toho, jaké jsou cíle, které chcete dosáhnout a také podle toho, jaká je vaÅ¡e souÄasná úroveň jazykových znalostí a dovedností. Vybírejte také podle toho, kolik Äasu můžete uÄení vÄ›novat. Tohle vÅ¡echno je možné na jazykové Å¡kole Berlitz pÅ™i výbÄ›ru typu vyuÄování zohlednit. Výuka nÄ›mÄiny má ve vÅ¡ech kurzech vysokou úroveň zaÅ¡títÄ›nou rodilými mluvÄími a zkuÅ¡enými lektory. K úspÄ›chu a opravdovým jazykovým pokrokům pÅ™ispívá i živá a komunikativní forma výuky a moderní výukové materiály. Takovým způsobem uÄení vás nÄ›mÄina nejen bude bavit, ale skuteÄnÄ› se s ní i domluvíte. Nejhorší je uÄit se cizí jazyk takovým způsobem, který je nezáživný až nudný. Takový způsob nepovede rozhodnÄ› k úspÄ›chu, ale každého nejspíš odradí. Mnohé metody jsou už dávno pÅ™ekonané, a pokud to nÄ›kdo umí, tak dokáže nejen uÄit, ale i nauÄit cizí jazyk formou zábavnou. A taková je i výuka nÄ›mÄiny v kurzech jazykové Å¡koly Berlitz. Je to Å¡kola, která má tradici pÅ™esahující sto let. ZkuÅ¡enosti za tuto dobu získané je možné samozÅ™ejmÄ› bohatÄ› zúroÄit. A to se také daří. Vlastní jedineÄná vyuÄovací metoda Berlitz to je základ úspÄ›chu, který tu v nejrůznÄ›jších kurzech zažije naprosto každý. NÄ›mÄinu vás budou uÄit pÅ™edevším rodilí mluvÄí a zkuÅ¡ení lektoÅ™i, dostateÄnÄ› vybavení poznatky o moderním stylu vyuÄování. Žádný dril, žádná nudná gramatická cviÄení. Důraz je kladen na komunikaci, základ je rozhovor a snaha nauÄit každého nÄ›mecky nejenom mluvit, ale také v tomto jazyce i myslet. Moderní výukové materiály jednoznaÄnÄ› pÅ™ispívají k tomu, že vyuÄování probíhá v realistickém prostÅ™edí, že hodiny jsou živé a studenti stále aktivní. Když k tomu pÅ™idáme Å¡irokou nabídku nejrůznÄ›jších typů kurzů, které si každý může individuálnÄ› dotvoÅ™it podle potÅ™eb a Äasových možností, tak je úspÄ›ch zaruÄen. V tÄ›chto hodinách se nudit nebudete, tady se nÄ›mecky zaruÄenÄ› nauÄíte. Kurzy na jazykové Å¡kole Berlitz zajistí výrazné zlepÅ¡ení jazykových znalostí každému, kdo se rozhodne s nimi zaÄít. Tak proÄ byste to nemohli být i vy!